بد بودن یا خوب بودن ؟

بد بودن یا خوب بودن ؟

چند ماه پیش آخر یه روز کاری بعد از اینکه در موضوعی موفق شده بودم حس ناراحت کننده ای پیدا کرده بودم موضوع عجیب بود من موفق شده بودم دوباره در جلسه مذاکره ای به اهدافم برسم و این به طور طبیعی باید موجب خوشحالی…