راننده تاکسی

مسئول و اثر گذاریم !

دیروز مثله همیشه سوار تاکسی شدم تا دور و بر حوالی ساعت ۸ مسیر ۲۰ دقیقه ای تا خونه را با تاکسی طی کنم. مثله خیلی مواقع دیگه بعد از گذشت کمی وقت راننده شروع کرد از گفتن سختی های روزگار و اینکه مسئولین با…